Zásady ochrany soukromí GDPR a pravidla používání webových stránek

Zásady ochrany soukromí GDPR a Pravidla používání webových stránek


Zásady ochrany soukromí GDPR

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení stanovených účelů, tj. po dobu trvání podnikatelské činnosti Správce.

 1. V každém z výše uvedených případů mohou být údaje po uplynutí nezbytné doby zpracování zpracovávány pouze za účelem uplatnění nároků na pozadí vztahu mezi stranami, a to až do doby, než budou tyto nároky pravomocně vyřešeny právními prostředky. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

4a. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
4b. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
4c. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

F. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

G. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

H. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku 500 CZK; a
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti ({za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa}).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

I. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

J. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

K. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.

1. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
1a. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na "Nástroje", "Možnosti internetu", "Soukromí" a poté "Upřesnit";
1b. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti", "Soukromí", pak v rozbalovací nabídce vyberte "Použít vlastní nastavení historie" a zrušte zaškrtnutí políčka "Přijímat soubory cookies z webů"; a
1c. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce "Přizpůsobení a ovládání", kde klikněte na "Nastavení", "Zobrazit pokročilá nastavení" a "Nastavení obsahu" a pak pod nadpisem "Cookies" vyberte "Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů".

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

2. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
2a. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: https://support.microsoft.com/kb/278835);
2b. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na "Nástroje", "Možnosti" a "Soukromí", pak vyberete "Použít vlastní nastavení historie", kliknete na "Zobrazit soubory cookies" a pak kliknete na "Odstranit všechny soubory cookies"; a
2c. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce "Přizpůsobení a ovládání", kde klikněte na "Nastavení", "Zobrazit pokročilá nastavení" a "Vymazat data prohlížeče" a před tím, než kliknete na "Vymazat data prohlížeče", vyberete "Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření".

3. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Pravidla používání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.cleverframe.cz (dále jen "Webové stránky") je Clever Frame sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Grota-Roweckiego 203, 52-214 Wrocław, Polsko. KRS: 0000368837, NIP: 8943010513, REGON: 021323250. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Přístup na Webové stránky (a jejich následné použití) je provozován za následujících pravidel použití webových stránek (dále jen "Pravidla"). Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Webové stránky (dále jen "Uživatel/é"). Webové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Uživatel vyjadřuje bezvýhradný souhlas s Pravidly v plném znění tím, že vstoupí na Webové stránky či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou na Webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na www.cleverframe.cz stranky, včetně designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení a textu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách.

Obsah Webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Webových stránkách.

Uživatel

Při používání Webových stránek je Uživatel povinen ctít autorská práva Provozovatele k Webovým stránkám.

Uživatel se zavazuje, že se při používání Webových stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel nesmí zejména zasahovat do bezpečnosti těchto Webové stránek, využívat je nebo se pokusit využít k přenášení škodlivých souborů, snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek, narušovat standardní provoz a celistvost Webových stránek nebo bránit či omezovat přístup jiných uživatelů na tyto Webové stránky.

Osobní údaje

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Provozovatel zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na těch to stránkách. Osobní údaje Uživatelů jsou považovány za důvěrné a nejsou poskytovány žádné třetím osobám, s výjimkou dodavatele zásilky a vyjma případů kdy taková povinnost vyplývá Provozovateli z právních předpisů České republiky či z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o uložení takové povinnosti.

Zpracovávané osobní údaje, rozsah, doba zpracování a právní důvody tohoto zpracování jsou detailně uvedeny a vysvětleny v sekci osobní údaje.

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání Webových stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Zejména, ne však výlučně, nenese Provozovatel odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Webových stránek a služeb na nich nabízených či odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k Webovým stránkám. Provozovatel však činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na Webových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek ani za obsah internetových stránek patřící třetím osobám, které lze navštívit prostřednictvím odkazu na Webových stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění Webové stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto Pravidel. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Pravidel. Bude-li Uživatel pokračovat v používání stránek Provozovatele po provedení změn těchto Pravidel, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České Republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Webové stránky realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 18.11.2023

Tel.: +420 704 392 569
Email: sestavenocz23@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!